Štandardy riadenia, komunikácie a poskytovania služieb počas krízových intervencií a mimoriadnych udalostí

V dňoch 14. – 15. októbra sa v Červenom Kláštore uskutočnilo  školenie pod názvom Štandardy riadenia, komunikácie a poskytovania služieb počas krízových intervencií a mimoriadnych udalostí, ktoré organizovali zástupcovia Sphere standards so sídlom vo Švajčiarsku – Asociácia samaritánov v Slovenskej republiky a Inštitút pre rozvoj spoločnosti.

Námetom na organizovanie tohto prvého školenia bola myšlienka, aby v prípade akejkoľvek katastrofy, či už prírodnej alebo antropogénnej, bola poskytnutá postihnutej obci, okresu alebo krajine okamžitá, koordinovaná a vopred naprogramovaná pomoc určená predovšetkým na záchranu života. Krízový manažment a humanitárne štandardy, ktoré sa na tomto školení rozoberali sú základom úspešnej práce záchranárov, starostov, humanitárnych pracovníkov a personálu v oblasti  psychosociálnej pomoci, integrácie a obnovy komunity, či územia postihnutého  živelnými pohromami, biologickými epidémiami, masovými udalosťami, technologickými a prírodnými katastrofami, či humanitárnymi krízami.

Víkendové školenie bolo určené pre účastníkov humanitárnej a krízovej intervencie, ktorí chcú pracovať v súlade s medzinárodnými štandardmi kvality a zodpovednosti v rámci záchrany a obnovy komunít postihnutých katastrofami a humanitárnymi, či pretrvávajúcimi krízami. Účastníci školenia  mali možnosť zlepšiť si vedomosti a získať skúsenosti v oblasti práce s medzinárodnými humanitárnymi štandardmi a tímovej práce prostredníctvom praktických vzdelávacích aktivít.

Cieľom daného vzdelávania bolo zlepšiť aj znalosti a skúsenosti pracovníkov a krízových manažérov v oblasti humanitárnej činnosti, naučiť účastníkov plánovať, rozhodovať a viesť ľudí pri vzniku akejkoľvek krízovej situácie, to znamená v oblasti manažovania ľudí a zabezpečenia zdravia, verejného poriadku a základných práv a potrieb ľudí počas záplav, prílivu migrantov, snehovej kalamity, veternej smršte, epidémie, masových dopravných nehôd, šírenia nebezpečných látok a porušenia dodávok elektriny, liekov, potravín, vody a tepla v dôsledku mimoriadnych udalosti.

Trénermi školenia – Štandardy riadenia, komunikácie a poskytovania služieb počas krízových intervencií a mimoriadnych udalostí, ktoré organizovala ASSR, Inštitút pre rozvoj spoločnosti a  Sphere standards boli  Renáta Penazzi a Galya Terzieva.

Najnovšie články