Záchranné a humanitárne činnosti

Pomoc pri mimoriadnych udalostiach, živelných katastrofách, udalostiach veľkého rozsahu

Či hovoríme o minulosti, alebo o dnešnom modernom svete, vždy a v poslednom čase častejšie,  sa stretávame s rôznymi nežiadúcimi udalosťami – prírodnými katastrofami alebo nešťastiami spôsobenými ľudským pričínením. Práve vďaka ním, sa mnoho ľudí na celom svete dostáva do núdze a sú odkázaní na pomoc a záchranu. ASSR sa v rámci svojej činnosti a svojich vyškolených záchranárských tímov podieľa na plnení úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku.

Slovak Samaritan Rapid Response Team – SkSRRT

Slovenská samaritánska Jednotka

Základná jednotka všetkých záchranných modulov a tímov budovaných ASSR. Zložená zo zdravotníkov, technikov, podporného tímu, určená na zásahy pri nešťastiach, mimoriadnych udalostiach veľkého rozsahu, prírodných katastrofách doma i v zahraničí. Jednotka je vybavená na prežitie bez vonkajšej podpory v akýchkoľvek podmienkach. Vybavená vlastnými zdrojmi elektrickej energie, osvetlením, ubytovaním v stanoch, vrátane ich vykurovania, hygienickými zariadeniami, kuchyňou.

Každý člen ASSR sa môže stať jeho súčasťou, po absolvovaní 3-stupňového vzdelávania, ktoré obsahuje:

  • 16 hodinový Kurz prvej pomoci
  • 2,5 dňový teoreticko – praktický Úvodný kurz Jednotky rýchleho nasadenia (IC RRT)
  • 6 dňové cvičenie v poľných podmienkach

Členstvom v SkSRRT získava jej člen možnosť zapojenia sa do ďalších záchranných modulov a tímov, možnosť nasadenia na reálne misie, cvičenia a ďalšie vzdelávanie.

Modul Emergency Temporary Camp – ETC

Modul, podľa kritérií Európskeho mechanizmu civilnej ochrany, vybudovali samaritáni spoločne s Hasičským a záchranným zborom. Zabezpečuje núdzové ubytovanie pre 250 – 350 ľudí, ktorí prišli o svoje domovy. Tábor pozostáva z ubytovania v stanoch, priestorov pre stravovanie, trávenie voľného času, hygienického zázemia v kontajneroch, elektronickej registrácie, zdravotnej a psychosociálnej starostlivosti. Modul ETC bol po úspešnej certifikácii v roku 2021 v rumunskej Bukurešti zapísaný do zoznamu modulov EÚ CECIS. V roku 2022, v súvislosti s prílevom utečencov v dôsledku vojnového konfliktu na Ukrajine, bol mandátom ministra vnútra nasadený v priestoroch Záchrannej brigády v Humennom, kde 6 týždňov poskytoval útočisko pre utečencov.

Modul MEDEVAC - EURACARE Flight & Shelter

European Assistance team for Citizens of AReas of Evacuation – letecký evakuačný tím, vybudovaný Leteckým útvarom MV SR, nemeckými Johannitermi, rakúskou civilnou ochranou zo Štajerska a slovenskými samaritánmi. Modul lietadlami patriacimi vládnej letke zabezpečuje evakuáciu ľahko alebo stredne ťažko zranených alebo nezranených európskych občanov z krízových oblastí sveta späť do Európy. Na mieste nešťastia vie modul poskytnúť dočasné núdzové ubytovanie v budovách, elektronickú registráciu evakuovaných, zabezpečí zdravotnú a psychosociálnu starostlivosť, konzulárnu asistenciu a následný letecký transport. Vie zabezpečiť transport až 3 ležiacich pacientov a na palube rovnako poskytnúť zdravotnú a psychosociálnu starostlivosť. V roku 2023, už bez účasti rakúskeho partnera, bol modul certifikovaný na cvičení MODEX v Turecku a zapísaný do databázy modulov EÚ.

Dobrovoľný hasičský zbor ASSR – Logistický špeciál

ASSR založilo Dobrovoľný hasičský zbor ASSR a každoročne, po splnení podmienok daných Vyhláškou MV SR 611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách, sa uchádza o zaradenie do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov ako Logistický špeciál. Tento zabezpečuje dočasné núdzové ubytovanie, prístrešky, zabezpečuje studenú a teplú stravu a nápoje pre postihnuté obyvateľstvo a zasahujúce záchranné jednotky, rovnako aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti na mieste mimoriadnej udalosti. Logistický špeciál je nasadzovaný pri udalostiach väčšieho rozsahu, doposiaľ bol nasadený pri záplavách, lesných požiaroch, páde vrtuľníka, výbuchu plynu v bytovom dome a pod.