Ako sa stať členom

ASSR

Kto sa môže stáť členom?

Členmi ASSR sa môžu stať fyzické osoby staršie ako 15 rokov, ktoré sa hlásia k cieľom samaritánskeho hnutia a chcú sa zapájať, podľa svojich možností, do aktivít ASSR. U neplnoletej osoby sa vyžaduje súhlas zákonného zástupcu.

Člen ASSR sa môže rozhodnúť podporovať činnosť ASSR finančne, ako tzv. prispievajúci člen.

Žiadosť

Žiadosť o prijatie sa uskutočňuje písomne alebo elektronicky, na priloženej prihláške, ktorú je potrebné stiahnuť, vytlačiť, vyplniť, vlastnoručne podpísať a poslať poštou na nižšie uvedenú adresu alebo oskenovať a spoločne s elektronickou fotografiou, zaslať na adresu info@as-sr.sk.

Zároveň je potrebné uhradiť členský poplatok vo výške minimálne 20€ na účet:

Číslo účtu: 5050010103/0900
IBAN: SK5509000000005050010103
BIC: GIBASKBX

Adresa

Asociácia samaritánov
Slovenskej republiky

Lipová Aleja 1
065 44 Plaveč
Slovenská republika