Projekty

Národné a medzinárodné

ASSR sa na dosiahnutie svojich cieľov zapája do rôznych grantových programov nielen na Slovensku ale aj v zahraniči. Takýmto spôsobom sa organizácia podieľa aj na realizácii mnohých medzinárodných projektov, cez ktoré sa snaží naplniť obsah preambuly svojich stanov - “pomáhať všetkým ľuďom v núdzi v duchu tradícií samaritánstva a v kontexte medzinárodného samaritánskeho hnutia, bez ohľadu na ich národnú, rasovú, náboženskú, politickú alebo inú príslušnosť“.

SPHERE

Asociácia samaritánov Slovenskej republiky (ASSR) a Inštitút pre rozvoj spoločnosti (SDI) sú oficiálnym národným bodom medzinárodných humanitárnych štandardov Sphere. Stali sme sa ambasádormi štandardov Sphere (ďalej len Sphere, podľa ktorých sa školia profesionálni záchranári a humanitárni pracovníci v 60-tich krajinách sveta.

EURETS

Emergency temporary shelters (ETS) je modul patriaci do systému Mechanizmu civilnej ochrany, ktorý zabezpečuje núdzové ubytovanie a základné služby hlavne v prvých štádiách po katastrofe/nešťastí.

ETS modul je schopný akcie do 12 hodín od prijatia výzvy a dĺžka trvania nasadenia sa predpokladá na 4 týždne. V prípade, že krízová situácia potrvá dlšie obdobie, prebehne proces odovzdávania núdzového ubytovania do rúk miestnej správy/samosprávy.

EURAMET

Projekt, ktorý bol iniciovaný nemeckou nevládnou organizáciou Johanitter–Unfall–Hilfe e.V., na ktorom participujú rakúski samaritáni z Arbeiter Samariter Bund Österreichs, Vláda spolkovej krajiny Štajersko a Asociácia samaritánov Slovenskej republiky.

Garantom projektu na Slovensku bolo Ministerstvo vnútra SR.Tento projekt bol spolufinancovaný Európskou komisiou, v rámci Mechanizmu civilnej ochrany a prebiehal v rokoch 2010 – 2011.

GRUNDTVIK

Už od roku 2008 sa ASSR zúčastňovala na príprave a od augusta 2010 aj na realizácii projektu v rámci programu celoživotného vzdelávania Grundtvig.

Je to projekt financovaný zo zdrojov EÚ prostredníctvom Národnej agentúry celoživotného vzdelávania na Slovensku a jeho názov je „Dobrovoľníctvo v európskych neziskových organizáciách, výmena skúseností a informácií o koordinácii činnosti a spôsobilosti zúčastnených občanov“. Za týmto, na prvý pohľad komplikovaným názvom projektu, stoja dva veľmi praktické ciele:

Domáce tiesňové volanie

Projekt finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

Stratégia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike na roky 2016 – 2020 sa snaží reagovať na nové hrozby a trendy v oblasti bezpečnosti.

ASSR by chcela pomôcť na tieto nové hrozby a trendy efektívne reagovať prostredníctvom využitia nových telekomunikačných technológií, ktoré doteraz úspešne využívala aj v sociálnej oblasti. Ide o použitie jednoduchých, ale účinných prístrojov, ktoré sa inštalujú do domácností rizikovej skupiny obyvateľstva a náramkov, ktoré majú jediné tlačidlo, ktoré človek v prípade ohrozenia stlačí.