Vzdelávanie

Aktívnym vzdelávaním o krok vpred

Dnešný svet je plný nových informácií, nových postupov a nových metód práce. Týka sa to aj záchranárskej oblasti, v ktorej pracujeme a ktorá si nekompromisne vyžaduje, aby sme flexibilne reagovali na nové podnety prichadzajúce ruka v ruke s novou dobou. A to môžme dosiahnuť len neustálym vzdelávaním, výmenou skúsenosti s partnerskými organizáciami a snahou v rámci svojho kolektívu tímovo pracovať a podieľať sa na riešení mnohých úloh, ktoré naša práca prináša.

Samaritáni už neraz preukázali svoju silu rýchleho nasadenia, keď došlo kdekoľvek vo svete k nejakej  katastrofe. Pravdaže, účasť na takýchto operáciách je možná len vtedy, ak sú členovia, dokonale pripravení. ASSR z tohto dôvodu organizuje mnohé vzdelávania, ktoré súvisia s pripravenosťou členov ASSR na zvládanie núdzových situácií, ktoré spôsobili prírodné a vojnové katastrofy alebo teroristické útoky. Treba podotknúť, že ASSR organizuje vzdelávanie nielen pre svojin členov ale aj záujemcov - jednotlivcov či inštitúcie, firmy – ktoré prejavia záujem o ktorýkoľvek typ vzdelávania.

Profesionálni školitelia

Od roku 2006 poskytuje ASSR, prostredníctvom svojich členov – školiteľov kurzy prvej pomoci, v dĺžke trvania 12 – 16 hodín. Kurzy vedú členovia ASSR – profesionálni záchranári, ktorí absolvovali 40 hodinový kurz školiteľa, na základe ktorého získali certifikát k vykonávaniu týchto školení. Kurzy sú určené individuálnym záujemcom alebo zamestnancom podnikov, ktorých na ne vysiela zamestnávateľ. Kurzy poskytujeme i všetkým členom ASSR a jeho absolvovanie je podmienkou zaradenia do tímov a modulov, ktoré ASSR buduje.

Teoretická a praktická časť

Kurzy sa skladajú z teoretickej a praktickej časti, všetci účastníci musia absolvovať všetky predpísané výučbové stanovištia a na záver, po úspešnom absolvovaní je každému účastníkovi udelený certifikát o absolvovaní kurzu.