Organizačná štruktúra

ASSR

Prezídium

Prezídium je volený orgán, ktorý sa skladá z členov ASSR, ktorých do Prezídia volí Valné zhromaždenie.

Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie je najvyšší orgán ASSR. Tvoria ho všetci členovia ASSR, pričom každý člen má jeden hlas. Riadne Valné zhromaždenie zasadá každé štyri roky.

Prezídium ASSR

Prezídium ASSR je najvyšším výkonným orgánom ASSR. Prezídium zabezpečuje činnosť ASSR v období medzi konaním Valných zhromaždení. Volí a odvoláva ho Valné zhromaždenie.
Prezídium je trojčlenné. Tvorí ho Prezident ASSR, Generálny sekretár ASSR a člen Prezídia ASSR.

Prezídium ASSR:

  • Rozhoduje a použití finančných prostriedkov na činností ASSR, podľa interných predpisov ASSR;
  • Schvaľuje profesionálny aparát ASSR, personálne obsadenie miest v rámci podnikateľských činností ASSR a uzatváranie pracovných zmlúv;
  • Menuje a odvoláva štatutárnych zástupcov právnických osôb, ktorých zakladateľom, resp. spoločníkom je ASSR;
  • Zriaďuje pracovné komisie alebo pracovné skupiny, ktoré majú poradnú a iniciačnú funkciu;
  • Vypracuje a schvaľuje plán činnosti na kalendárny rok, plán hospodárenia a rozpočet;
    Schvaľuje žiadosti o prijatie za člena ASSR, resp. o vylúčení člena ASSR.

Súčasné zloženie Prezídia ASSR

MUDr. Marcel Sedlačko

prezident ASSR

Mgr. Renáta Penazzi

Generálny sekretár ASSR

Bc. Tomáš Dovjak

Člen Prezídia ASSR