Dispečing

Profesionálne dispečerské pracovisko 24/7

Dispečerské pracovisko

Počnúc 19. aprílom 2010 pracuje v rámci ASSR v nepretržitej prevádzke dispečerské pracovisko, ktorého hlavnou úlohou je preberanie tiesňových výziev od klientov, pripojených na Domáce tiesňové volanie. Toto pracovisko funguje ako chránená dielňa a zamestnancami sú výlučne zdravotne ťažko postihnuté osoby, čím dávame priojektu Domáce tiesňové volanie ešte širší sociálny rozmer.

Vysoká úroveň hardvérového a softvérového vybavenia

Aj vďaka projektu HNR/HEC, ktorý v rokoch 2010 – 2011 prebiehal medzi rakúskou Spolkovou krajinou Burgenland a Bratislavských samosprávnym krajom, sa nám podarilo dosiahnuť vysokú úroveň hardvérového a softvérového vybavenia, vďaka čomu môžeme prijímať a spracovávať tiesňové výzvy na vysokej úrovni. Technika však nie je všetko a preto neustále pracujeme aj na skvalitňovaní personálu – dispečerov, ktorí neustále riešia rôzne krízové situácie a sú nútení sa rýchlo a správne rozhodovať v krátkom čase. Všetky prichádzajúce a odchádzajúce hovory sú nahrávané, čo nám umožňuje neustálu kontrolu, zlepšovanie a skvalitňovanie našej práce.

Dispečerské pracovisko je tiež kontaktným bodom pre styk so štátnou správou, samosprávou, či ďalšími spolupracujúcimi organizáciami, v príade potreby nasadenia našich záchranných tímov a modulov.

Silné stránky dispečingu ASSR

  • Jeden z najmodernejších systémov prijímania tiesňových výziev
  • Univerzálna platforma na poskytovanie sociálnych a zdravotných služieb prostredníctvom telekomunikačných technológii
  • Odborná spôsobilosť dispečerov zabezpečená vzdelávaním
  • Pravidelné vyhodnocovanie kvality poskytovania služby
  • Konzultácie s partnermi poskytujúcimi mobilné a domáce tiesňové volanie v zahraničí
  • Technická podpora a pravidelný update systému aplikácií výrobcom