Domáce tiesňové volanie. Jedno stlačenie tlačidla pre moju bezpečnosť.

Projekt finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

Stratégia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike na roky 2016 – 2020 sa snaží reagovať na nové hrozby a trendy v oblasti bezpečnosti. 

ASSR by chcela pomôcť na tieto nové hrozby a trendy efektívne reagovať prostredníctvom využitia nových telekomunikačných technológií, ktoré doteraz úspešne využívala aj v sociálnej oblasti. Ide o použitie jednoduchých, ale účinných prístrojov, ktoré sa inštalujú do domácností rizikovej skupiny obyvateľstva a náramkov, ktoré  majú jediné tlačidlo, ktoré človek v prípade ohrozenia stlačí.

Hlavným cieľom tohto projektu je zabezpečiť, aby ľudia s obmedzenou pohyblivosťou alebo iným zdravotným postihnutím mali rovnaký prístup k tiesňovým linkám ako zdraví ľudia, čo si vyžaduje primerané aktivity a formy pomoci.

Aktivity zamerané na dosiahnutie cieľa projektu, najmä identifikáciu rizikových skupín obyvateľstva v mestách a obciach, zriadenie a prevádzka „horúcich“ telefonických liniek a s tým súvisiaci rozvoj dispečerského pracoviska, vypracovanie operačných postupov pri prijímaní tiesňových výziev, prípravu adekvátnej dokumentácie, obnovu, úpravu a doplnenie telekomunikačnej techniky a softvéru budeme realizovať s odborníkmi v oblasti telekomunikačných technológií v úzkej spolupráci so štátnou správou, samosprávami miest a obcí Prešovského samosprávneho kraja a policajným zborom SR.

Na výmenu informácií, získavanie najlepších príkladov z praxe a na zvyšovanie povedomia v oblasti pomoci rizikovým skupinám obyvateľstva prostredníctvom nových technológií a postupov využijeme plánované školenia, workshopy a semináre.

Najnovšie články