Samaritáni sa opäť školili

Samaritáni sa opäť školili

Starostlivosť o život je stará ako ľudstvo samé. V španielskej jaskyni El Pindal boli nájdené paleolitické kresby, z ktorých je možné vyčítať to, čo už vtedy bolo známe, že srdce je zdrojom života.

V Egypte 4 000 rokov pred n.l. boli popisované reflexné postupy, keď bohyňa Isis oživovala Osirida dýchaním do jeho úst. Už vtedy sa ľudia snažili oddialiť smrť. Postupy používané pri oživovaní postihnutých sa postupom času zdokonaľovali. Prvé zmienky o poskytovaní prvej pomoci pochádzajú z čias Galéna. K spôspobom oživovania v tomto období patrilo na príklad silné potriasanie tela obráteného hore nohami, kotúľanie na sude, šteklenie nosa pierkom namočeným v čpavku, nalievanie oleja do úst, bitie po chodidlách, zabalenie do oloveného plechu a kotúľanie tela na horúcom ohni atď.

KURZY POMOCI

Dnešné postupy poskytovania prvej pomoci sú, pravdaže, už iné. Naši samaritáni, a to treba zdôrazniť, sa ich učia vždy podľa najnovších medzinárodných štandardov poskytovania prvej pomoci (ECR guideliness 2021). Tak tomu bolo aj v dňoch 11. – 12. marca, keď sa vo Vzdelávacom a tréningovom centre Asociácie samaritánov Slovenskej republiky (ASSR) v Plavči opäť uskutočnil Európsky certifikovaný Kurz prvej pomoci pre členov tejto asociácie. Absolvovanie tohto kurzu je podmienkou zaradenia do tímov a modulov, ktoré ASSR buduje a ktoré platí dva roky.

Prvá pomoc podaná včas a správne, bezpochyby zachráni nejeden ľudský život a stabilizuje zdravotný stav do príchodu lekárskej alebo záchranárskej posadky  záchrannej zdravotnej služby. Malo by to byť prirodzenou povinnosťou každého z nás, aby podľa svojich možností poskytol prvú pomoc bez rozdielu každému, kto túto pomoc potrebuje. Poskytnutie prvej pomoci je nielen prirodzenou (morálnou) povinnosťou každého z nás, ale pre niekoho aj povinnosťou, ktorá vyplýva z Trestného zákona. Prvú pomoc je potrebné poskytovať pri vrtkých úrazoch, otravách a náhlych ochoreniach a nepredvídateľných stavoch, ktoré vedú k poruchám vedomia, krvácaniam či iným prejavom, vyžadujúcim prvú pomoc.

ASSR organizuje kurz prvej pomoci už od roku 2006 prostredníctvom svojich členov – akreditovaných inštruktorov kurzov prvej pomoci a profesionálnych záchranárov. Ináč tomu nebolo ani teraz. Školiteľmi boli  – profesionálna záchranárka, inštruktorka prvej pomoci a krízová manažérka Anička Kmecová a profesionálny záchranár a inštruktor prvej pomoci Bc. Tomáš Dovjak.

Kurz prvej pomoci bol zložený z teoretickej a praktickej časti, kde sa samaritáni učili podávať prvú pomoc pri bezvedomí, šoku, alergii, anafylaxii, krvácaní, dusení, pri rôznych úrazoch, infarkte, otravách, pri cievnej mozgovej príhode (CMP) alebo pri epilepsii. Ďalej sa učili poskytovať kardiopulmonálnu resuscitáciu (KPR), použiť automatizovaný externý defibrilátor (AED) a nechýbala ani téma krízovej intervencie. Všetci účastníci museli absolvovať všetky predpísané výučbové stanovištia a na záver prejsť záverečným testom. Po úspešnom absolvovaní bol každému  účastníkovi udelený certifikát o absolvovaní kurzu prvej pomoci.

           

VIEME POSKYTOVAŤ PRVÚ POMOC?

Ako sme už v článku spomenuli, školiteľkou certifikovaného kurzu prvej pomoci, bola aj Anna Kmecová. Práve jej sme sa opýtali na jej dojmy z kurzu. Zaujímalo nás predovšetkým to, či aj my, bežní občania, vieme poskytovať prvú pomoc. A aké sú jej skúsenosti?

Často sa na kurzoch prvej pomoci stretávam s názorom, že prvú pomoc netreba vedieť, veď stačí  zavolať sanitku. Málokto si ale uvedomuje, že do príchodu záchrannej služby je život človeka (a často blízkeho) v našich rukách. Neuvedomuje si ani to, že niektoré postupy si človek proste nestihne vygoogliť, lebo musí hneď konať.

Ako záchranár vo výjazde som, bohužiaľ, často svedkom toho, že ľudia neposkytujú prvú pomoc, len čakajú. Možno preto, že majú blok, a možno preto, že nevedia. Práve od toho, čo urobia alebo neurobia, záleží prežitie pacienta.

Čo všetko by mali vedieť účastníci kurzu prvej pomoci, ktorý organizuje napríklad ASSR? Je niečím iný oproti ostatným kurzom usporadúvaním inými organizáciami? 

Vo všeobecnosti by mal obsah kurzov pozostávať z 5 blokov: úvodu do prvej pomoci (volanie na tiesňové linky, systém fungovania záchrannej zdravotnej služby, vybavenie lekárničky, právne predpisy a pod), život ohrozujúce stavy (bezvedomie, zastavenie dýchania a obehu, KPR a AED, dusenie atď), bloku – úrazové stavy (zlomeniny…), neúrazové náhle stavy (infarkt myokardu, epilepticky záchvat…), ostatné (napr. termické vplyvy, postup pri autonehode a pod).

V ASSR sme do prednášky zahrnuli aj fotografie z reálnych výjazdov, modelové video či kazuistiky. Samozrejmosťou sú výučbové rekvizity a názorné ukážky. Taktiež dávame dôraz na praktickú časť – priestor na skúšanie vo dvojiciach  pod odborným dohľadom a trénovanie v skupinách so spätnou väzbou. Samozrejmosťou sú modelové situácie s realistickým znázornením poranení. Frekventantov oboznamujeme nielen so samotným postupom v prvej pomoci, ale aj s postupmi v urgentnej medicíne, aby chápali kontext a súvislosti, aké postupy budú nadväzovať zo strany profesionálov záchranárov. Zároveň sa snažíme v nich prelomiť možný blok či strach pri poskytovaní prvej pomoci. Výhodou kurzu je taktiež medzinárodný certifikát.

Ako by ste v krátkosti zhodnotila kurz ako lektorka?

Veľmi sa teším skupinám, ktoré majú záujem o prvú pomoc, pýtajú sa a zapájajú sa do prednášky, čo bolo aj v tomto prípade. To znamená, že stretli sa tu ľudia, ktorí tu chceli prísť a neboli tu z povinnosti. Taktiež atmosféra bola veľmi pohodová. Každá skupina je špecifická, čo sa týka zloženia, veku, zamerania a zapájania sa. Z tohto dôvodu sa snažím každú prednášku prispôsobiť hlavne rozsahom, aby bola obsahovo prínosná pre všetkých. Tentokrát sa zozbierali ľudia jednak čo nikdy neboli na kurze prvej pomoci, a jednak  s členmi ASSR, ktorí sú na opakovacom kurze. To bola pre mňa ako lektora tiež výzva zdôrazniť základy „pre nových“, ale zároveň rozšíriť vedomosti „starých“ o nové poznatky. Účastníci boli veľmi akční a šikovní. Zvládli test aj záverečnú skúšku. Tento samaritánsky kurz som si veľmi užila a teším sa na ďalšie.

             

Najnovšie články