ASSR sa stalo národným centrom pre medzinárodné humanitárne štandardy Sphere

Asociácia samaritánov Slovenskej republiky (ASSR) a Inštitút pre rozvoj spoločnosti (SDI) sa stali od začiatku tohto roka oficiálnymi národnými centrami pre vzdelávanie a realizáciu medzinárodných humanitárnych štandardov Sphere v Slovenskej republike. Ináč povedané, ASSR a SDI sa stali ambasádormi Medzinárodného projektu Sphere, podľa ktorého sa školia profesionálni záchranári a humanitárni pracovníci v 60-tich krajinách sveta.

Čo sú to štandardy Sphere:

Štandardy Sphere sú založené na účinnejších metodikách a postupoch, na hodnotách a princípoch aktérov, ktorí ako prví poskytujú pomoc ľuďom počas humanitárnych kríz v dôsledku konfliktov alebo ničivých prírodných katastrof.

Štandardy Sphere zjednocujú základy medzinárodného humanitárneho práva, postupy OSN a európskych mechanizmov riadenia humanitárnej a rozvojovej pomoci a civilnej ochrany.

Štandardy Sphere svojimi postupmi zabezpečujú kvalitu práce humanitárnych odborníkov, dôstojný život obetiam, rovnaký prístup k základným potrebám a právo na ochranu a bezpečnosť.

Štandardy Sphere ponúkajú riešenie na integrovaný prístup, flexibilitu a zároveň jasné nasmerovanie všetkých profesionálov, dobrovoľníkov a koordinátorov na reakciu na katastrofy a humanitárne krízy.

Aj Slovenská republika čelí rôznym problémom a výzvam, ktoré vyplývajú z globálnych zmien. Patria k nim záplavy, zemetrasenia, víchrice, pandémie, infekcie, požiare, mobilita a migrácia, prehlbujúce sa rozdiely medzi bohatými a chudobnými vrstvami obyvateľstva a nárast extrémizmu. Preto, je na riešenie pretrvávajúcich a budúcich možných kríz a mimoriadnych udalostí, nutné urýchlene pripraviť a vyškoliť čo najväčšie množstvo odborných kapacít z radov občianskych združení, dobrovoľníkov, bezpečnostných inovátorov, záchranárov a krízových manažérov. Preto ASSR spolu s SDI v tomto roku spúšťa na Slovensku certifikované vzdelávanie v oblasti riadenia mimoriadnych udalostí a humanitárnych kríz, ktorým sa zároveň zavadzajú jednotné medzinárodné modely správania sa a minimálnych štandardov zo strany humanitárnych pracovníkov, záchranárov a expertov počas odstraňovania následkov katastrof a mimoriadnych udalostí.

Slovenskí certifikovaní školitelia pripravujú v roku 2023 sériu úvodných tréningov a to v spolupráci so švajčiarskym zakladateľom Spherestandards.org. Zároveň, ASSR a SDI sprístupnia štandardy Sphere aj v slovenskom jazyku. Bližšie o termínoch spomínaných školení Vás budeme včas informovať. 

Najnovšie články