Členovia ASSR absolvovali školenie v rámci projektu Sphere

V Žiline sa začiatkom februára stretli samaritáni na významnom podujatí, ktoré bolo zamerané na vylepšenie, zefektívnenie a skvalitňovanie  humanitárnej činnosti.

Svet je plný prírodných katastrof, vojen a teroristických útokov. Svedčia o tom aj posledné smutné udalosti vo svete – na Ukrajine, v Turecku a v Sýrii. Výsledok toho všetko (prírodných katastrof, vojen a teroristických útokov) spôsobuje nielen radikálny zásah do života ľudí postihnutej krajiny, ale aj ich odkázanosť na humanitárnu pomoc, či už z ich domovského štátu, alebo zo zahraničia. Niet divu. Ničivé dôsledky vojen, teroristických útokov a prírodných katastrof, ktoré často prichádzajú nečakane, majú často nevídané rozmery a vyžadujú si podať veľmi veľkú „pomocnú ruku“ od mnohých krajín sveta. Žiaľ, v minulosti sa stávalo, že v niektorých prípadoch humanitárna pomoc, pochádzajúca z rôznych krajín, nebola koordinovaná, a z tohto dôvodu aj v niektorých prípadoch sa aj v prvopočiatkoch míňala svojmu pravému účinku. Príčinou bola nepripravenosť a zlá koordinácia humanitárnej činnosti. Ale zdá sa, že tomu by už mal byť koniec.

Školenie v Žiline

V priestoroch Mestského úradu mesta Žilina sa v období od 2. do 4. februára 2023 uskutočnilo významné školenie v rámci projektu Sphere pre všetky vnútroštátne, miestne a medzinárodné mimovládne organizácie, vnútroštátne orgány a ministerstvá, univerzity a dobrovoľníkov, ktorí sa zapájajú do humanitárnej činnosti a majú záujem skvalitniť svoju prácu na „poli“ poskytovania humanitárnej pomoci. Pravdaže, naši samaritáni na ňom nemohli chýbať a obohatili stretnutie svojou účasťou.

Organizátorom školenia bola Asociácia samaritánov Slovenskej Republiky (ASSR) a Inštitút pre rozvoj spoločnosti v spolupráci s európskym hnutím organizácií, ktoré poskytujú pomoc v súlade s humanitárnymi štandardmi Sphere  www.spherestandards.org. Lektormi školenia boli: Felicity Fallon, manažér vzdelávania a podujatí a Daria Pistriak, koordinátor projektu Sphere, pracovníci asociácie  Sphere zo Ženevy. Vďaka nim sa účastníci školenia zoznámili nielen s medzinárodným projektom Sphere, ktorý je kľúčom ku kvalitnejšiemu, koordinovanejšiemu a cielenejšiemu poskytovaniu humanitárnej pomoci doma a vo svete. Počas praktických cvičení si totiž mohli účastníci školenia vyskúšať aj svoje schopnosti pri riešení mnohých krízových situáciách, vznikajúcich pri prírodných katastrofách, vojnách či teroristických útokoch, ktoré vychádzajú z nadobudnutých vedomostí na spomínanom školení a z príručky Sphare.

Čo je to projekt SPHERE a čo je príručka Sphare?

V roku 1997 skupina mimovládnych organizácií a Hnutie Červeného kríža a Červeného polmesiaca iniciovali projekt Spheres s cieľom vypracovať univerzálne minimálne štandardy v kľúčových oblastiach poskytovania humanitárnej pomoci, ktoré by sa odzrkadlili v príručke Sphere. Pri jej používaní by sa zlepšila kvalita poskytovania humanitárnej pomoci v oblastiach zasiahnutých katastrofou alebo konfliktom a posilnila by sa zároveň zodpovednosť humanitárnej činnosti voči ľuďom dotknutých krízou.

Príručka Sphere je výsledkom kolektívnych skúseností mnohých ľudí a agentúr. Toto vydanie obsahuje podnety od tisícok ľudí, pracujúcich vo viac ako 450 organizáciách z minimálne 65 krajinách z celého sveta. Zároveň je výsledkom najpestrejšieho a najrozsiahlejšieho konzultačného procesu v histórii projektu Sphere. V procese jeho koncipovania prišlo jej zostavovateľom skoro 4 500 online pripomienok od 190 organizácií a vyše 1 400 ľudí sa osobne zúčastnilo na 60 podujatiach organizovaných partnermi v 40 krajinách.

Projekt „stojí“ na pevných pilieroch

 V roku 2016 sa projekt Sphere zaregistroval ako Sphere Association a dnes je jedným zo základov humanitárnej práce. Je odrazovým mostíkom pre nových humanitárnych aktérov a stabilnou príručkou pre skúsených pracovníkov, kde nájdu usmernenia o prioritách a zdroje podrobnejších technických informácií, ako čo najúčinnejšie poskytovať humanitárnu pomoc.

Niet divu, že hlavnými používateľmi príručky Sphere sú odborníci zapojení do plánovania, riadenia alebo implementácie humanitárnej pomoci. Sú to zamestnanci a dobrovoľníci miestnych, štátnych a medzinárodných humanitárnych organizácií, ktorí reagujú na krízu a poskytujú pomoc  priamo zasiahnutým ľuďom. Príručku používajú aj vlády, darcovia, vojenský alebo súkromný sektor, ktorí ju čoraz viac využívajú na usmerňovanie vlastných aktivít a na to, aby konštruktívne spolupracovali s humanitárnymi organizáciami, ktoré uplatňujú štandardy pri poskytovaní humanitárnej pomoci.

Na záver len dodávame, že išlo o jednodňové školenia s tým, že 2. februára školenie prebiehalo v anglickom jazyku, 3. februára v anglickom jazyku so simultánnym prekladom do slovenského jazyka a 4. februára v ukrajinskom jazyku. Stretnutia boli dôkazom spolupatričnosti, záujmu o dobrovoľníctvo a dobrej spolupráce medzi jednotlivcami, skupinami a organizáciami. A čo ich spája? Cieľom všetkých účastníkov je čo najlepšie poskytnúť humanitárnu pomoc.

          “Cieľom vzdelania nie sú vedomosti, ale schopnosť konať.”

      Herbert Spencer

Najnovšie články