Návšteva Renáty Penazzi v Giraltoviach je dôkazom záujmu ASSR o malé regióny

Samaritáni sa „zbližujú“ i s dobrovoľníkmi z menších miest a obcí, o čom svedčí i návšteva generálnej sekretárky Asociácie samaritánov Slovenskej republiky (ASSR) Renáty Penazzi v Domove sociálnych služieb (DSS) v Giraltovciach. Potvrdila, že majú záujem spolupracovať s inštitúciami na východe Slovenska.

Teoretik John Adair raz povedal, že: „Radosť z harmonickej spolupráce s malými skupinami ľudí, ktorí sa usilujú o niečo väčšieho, než sú oni sami a sú k sebe navzájom plne lojálni, patrí k veciam ktoré pre nás majú v živote najväčšiu cenu.“

Možno aj tento citát istým spôsobom vystihuje cieľ návštevy generálnej sekretárky Asociácie samaritánov Slovenskej republiky (ASSR) Renáty Penazzi v Domove sociálnych služieb (DSS) v Giraltovciach, v jednom z najväčších sociálnych zariadení, čo sa týka počtu zamestnancov a prijímateľov sociálnej služby.

Vedenie ASSR už na januárovom zimnom stretnutí avizovalo snahu spolupracovať s čo najväčším počtom školských, sociálnych a kultúrno-spoločenských organizácií s cieľom šíriť nielen poslanie samotnej organizácie, ale aj zabezpečovať rôzne vzdelávacie akcie, ktoré sú v portfóliu aktivít  ASSR. Návšteva zástupkyne ASSR v Giraltovciach je toho len dôkazom.

Domov sociálnych služieb v Giraltovciach poskytuje 120 prijímateľom pomoc pri riešení nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, zlého zdravotného stavu alebo dovŕšenia dôchodkového veku. V súlade s platnou legislatívou a vychádzajúc zo strategických dokumentov zabezpečuje kvalitné a profesionálne sociálne služby, ktoré reflektujú na individuálne potreby a záujmy prijímateľov. Na to, aby ich skutočne poskytovalo čo najkvalitnejšie, sa musia jeho pracovníci neustále vzdelávať. Ako povedal riaditeľ DSS Peter Kimák-Fejko pri úvodnom stretnutí s generálnou sekretárkou ASSR, zamestnanci neprestajne cítia potrebu vzdelávať sa, zdokonaľovať sa nielen vo svojej profesijnej oblasti, ale aj v iných, ktoré napomáhajú zvyšovať kvalitu poskytovania sociálnych služieb pre prijímateľov, ale  napríklad aj bezpečnosť pobytu v zariadení.

Domov sociálnych služieb prešiel v poslednom období, najmä v priebehu jedného a pol roka, veľkými zmenami. Vybudovanie mini amfiteátra v areáli DSS, vybudovanie Kaplnky sv. M. Terezy, vybudovanie kaviarenských a galerijných priestorov, veľká estetizácia celého areálu, a v neposlednom rade aj vnútorné premeny na jednotlivých úsekoch zariadenia, je len znamením, že ide o sociálne zariadenie Prešovského samosprávneho kraja,  ktoré „žije“, napreduje a snaží sa vo všetkých oblastiach svojej činnosti stále viac a viac zdokonaľovať.

Ako povedala generálna sekretárka ASSR, je vidieť, že Domov je moderným zariadením. Na základe svojich skúseností, absolvovaných návštevách v iných zariadeniach, nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, usúdila, že DSS v Giraltovciach v niektorých oblastiach „predbehla“ tieto zariadenia a predčila všetky očakávania.

Stretnutie Renaty Penazzi a Petra Kimák-Fejka, ktoré sa uskutočnilo 21. februára, nebolo o zdvorilostnej návšteve. Bolo to stretnutie, ktoré málo nadviazať spoluprácu medzi jednotlivými inštitúciami. DSS v Giraltovciach má vynikajúce priestorové kapacity na vykonávanie vzdelávacích aktivít rôzneho druhu, a to nielen pre svojich zamestnancov, ale aj pre mesto Giraltovce, pre „giraltovskú dolinu“. ASSR má, na druhej strane, odborný tím, akreditované vzdelávacie programy zamerané hlavne na poskytovanie prvej pomoci, krízový manažment, a čo je dôležité, realizuje rôzne, aj výchovno-vzdelávacie podujatia. Ako konštatovali obidve strany, pole pôsobnosti (možnosti) obidvoch inštitúcií je obrovské. Črtá sa tu i možnosť vytvorenia bunky ASSR, čo by znamenalo pre tento región len ďalšie plus, čo sa týka bezpečnosti a zdravia obyvateľov tohto regiónu.

Prvou lastovičkou spolupráce medzi ASSR a DSS Giraltovce bude organizovanie aprílového kurzu prvej pomoci v priestoroch DSS Giraltovce a účasť na vzdelávacom týždni v DSS Giraltovce, ktoré sa uskutočnia od 22. – 26. 05. 2023. Tam bude ASSR taktiež participovať na vzdelávacom podujatí svojimi odbornými výstupmi.

Spolupráca, ktorá vzíde medzi ASSR a DSS v Giraltovciach, by mala byť predprípravou na ich ďalšie vzájomné aktivity, pravdaže, aj vo vzťahu ku školským inštitúciám v Giraltovciach a okolí, s možnosťou zapojenia aj iných inštitúcií, z iných miest či z iných okresov. Takýmto spôsobom by ASSR len naplnila svoje ciele šíriť osvetu v celom Prešovskom kraji.

Najnovšie články