Kongres civilnej ochrany 2023 v nemeckom Kolíne historicky aj s našou aktívnou účasťou

👉 Civilná ochrana je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na elimináciu rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí. Ináč povedané, poslaním civilnej ochrany je chrániť život, zdravie a majetok a vytvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.

👉 Či hovoríme o minulosti, alebo o dnešnom modernom svete, vždy a v poslednom čase častejšie,  sa stretávame s rôznymi nežiadúcimi udalosťami – prírodnými katastrofami alebo nešťastiami spôsobenými ľudským pričínením. Práve vďaka ním, sa desiatky tisíc, ba aj státisíce ľudí na celom svete dostáva do núdze.

👉 Kongres civilnej ochrany 2023 v Kolíne nad Rýnom, vo štvrtom najväčšom meste Nemecka, bol práve  o tom – odprezentovať úspechy v oblasti civilnej ochrany, vymeniť si vzájomné skúsenosti a načrtnúť nové trendy v tejto oblasti, ktorá by istým spôsobom aj zefektívnila prácu na tomto poli.

👉 Sme nesmierne radi, že aj naša organizácia ASSR sa mohla prostredníctvom svojho člena zúčastniť tohto významného kongresu. Pre nás to bolo historicky po prvýkrát, keď sme sa mohli nielen zúčastniť takéhoto fóra, ale brať na ňom aj aktívnu účasť. A za posledné roky aktívnej práce v tejto oblasti sa máme aj čím  pochváliť. 

👉Mgr. Jakub Liščinský náš samaritán, reprezentoval našu organizáciu ASSR práve na tomto kongrese. Niet divu,  bol to práve on, ktorý bol hnacím motorom  našej organizácie v projekte Tranzitného centra vo Vojanoch, Humennom, Košiciach  a Michalovciach, ktorý sa dotýkal oblasti civilnej ochrany na Slovensku. Aj preto  bol práve on oslovený vedením ASSR, aby prezentoval našu organizáciu na tomto kongrese. A Mgr. Jakub Liščinský túto ponuku prijal, vycestoval do Kolina nad Rýnom a s profesionálnym prístupom reprezentoval na kongrese nielen ASSR, ale aj Slovensku republiku.

👉 Úvodné podujatie kongresu ASB (Arbeiter Samariter Bund), ktoré sa nieslo pod názvom Ochrana obyvateľstva 2023 sa začalo 28. apríla. Boli to dve prezentácie  a to – Dr. Jessicy Däbritz, vedúcej oddelenia krízového manažmentu a civilnej ochrany Spolkového ministerstva vnútra (BMI) a Marie-Luise Beck z Nemeckého klimatického konzorcia (DKK).                    Dr. Däbritzová prostredníctvom  svojej prezentácie objasnila budúcnosť civilnej ochrany v Nemecku a Marie-Luise Beck hovorila o výzvach, ktoré pre civilnú ochranu predstavuje zmena klímy.

👉 Sobota, 29. apríl, bola venovaná workshopom na rôzne témy, napr. Odolnosť pri hromadných nešťastiach a pod.

👉 No pre nás bola najzaujímavejšia nedeľa. V ten deň sa kongres začal prezentáciou nášho samaritána Mgr. Jakuba Liščinského.  Ako to dopadlo? Možno najviac túto situáciu vystihujú jeho slová: “Nemyslel som si, že práve v nedeľu bude tak plno v hlavnej kongresovej sále. Pridalo mi to na adrenalíne, keďže prvýkrát som prednášal v nemčine a to ešte pred takýmto expertným publikom. Myslím si ale, že to dopadlo nad moje očakávania dobre. Vyzerali, že v ďalekom Nemecku porozumeli mojej Viedenskej nemčine 🙂 “.

👉 My na  záver dodávame, že prednáška Mgr. Jakuba Liščinského sa týkala minuloročnej misie Emergency Temporary Camp (ETC) v Humennom, Michalovciach a vo Vojanoch, kde osobne pôsobil ako team leader. Zároveň odprezentoval aj prvú medzinárodnú Samaritan Internacional misiu ETC Vojany, kde pôsobili aj kolegovia z ASB. “Bola to skvelá príležitosť poďakovať sa za veľmi úspešnú misiu, kde sme spojili svoje sily naprieč Samaritanskou Európou. V jednom momente môj tím pozostával z nemeckých, talianskych a českých kolegov. Bolo skvelé cítiť a mať v prvej línií podporu v týchto ťažkých časoch utečeneckej krízi. Som hrdý na to, čo sme ako medzinárodný tím dokázali!”, dodal nakonec Mgr. Jakub Liščinský, účastnik kongresu Civilnej ochrany 2023 v Koline nad Rýnom.

👉 ASSR aj touto cestou ďakuje za pozvánku na kongres Michael Schnatz a Johanne Peter. 

#assr #asb #asbkoln #Bevölkerungsschutzkongress2023 #samaritanimternational #etc👉

Najnovšie články