ASSR zrealizovala druhý stupeň vzdelávania – IC RRT

Samaritáni už neraz preukázali svoju silu rýchleho nasadenia, keď došlo kdekoľvek vo svete k nejakej  katastrofe. Haiti, Filipíny, a dnes už aj Ukrajina, sú dôkazom toho, že naši samaritáni promptne zareagovali na vzniknutú krízovú udalosť a prišli na miesto, kde okamžite a pohotovo pomohli ľuďom, ktorí sa z dôvodu nejakej prírodnej katastrofy alebo vojnovej udalosti ocitli v núdzi. Pravdaže, účasť na takýchto operáciách je možná len vtedy, ak sú členovia, v našom prípade samaritáni, dokonale pripravení. Asociácia samaritánov Slovenskej republiky (ASSR) z tohto dôvodu organizuje Induction course Rapid Response Team (IC RRT).

Program IC RRT 

Výcvikový program IC RRT je štruktúrovaný systém vzdelávacích aktivít vrátane učebných materiálov, usmernení a nástrojov, ktoré súvisia s pripravenosťou členov ASSR na zvládanie núdzových situácií, ktoré spôsobili prírodné a vojnové katastrofy alebo teroristické útoky. Program pozostáva z teoretickej a praktickej časti vzdelávania, ktoré sú realizované počas troch dní. Posledné IC RRT sa uskutočnilo 14 -16. apríla 2023 vo Vzdelávacom a tréningovom centre v Plavči.

Prezident ASSR MUDr. Marcel Sedlačko hneď na úvod povedal: ,,IC RRT je Úvodný kurz Jednotky rychlého nasadenia. Je to druhý stupeň vzdelávania pre budúcich členov Jednotky rychlého nasadenia. Na to, aby sa naši samaritáni dostali do Jednotky rychlého nasadenia, musia absolvovať tri stupne vzdelávania. Prvý stupeň vzdelávania – Kurz prvej pomoci a druhý stupeň – IC RRT, majú už úspešne za sebou. Teraz ich čaká už len posledný vzdelávací stupeň – Field Training Exercise. Znamená to poľné cvičenie, nasadenie Jednotky pri simulovanej prírodnej katastrofe, ktoré sa bude konať v termíne 16 – 21. mája 2023.“ Jeho absolvovanie podľa jeho slov umožní členom Jednotky rychlého nasadenia účasť v rôznych moduloch, nových projektoch, ostrých nasadeniach, misiách, atď.

Induction course Rapid Response Team je veľmi dôležitým úvodným kurzom Jednotky rýchleho nasadenia. Frekventanti sa učia zvládať rôzne varianty možných krízových situácií. Oboznamujú sa so základnými funkciami v tíme, systémom velenia a komunikácie, s orientáciou v teréne, s rôznymi domácimi a medzinárodnými dokumentmi  a dokumentáciou súvisiacou s riešením krízových situácií spojenými so závažným ohrozením zdravia alebo života. V neposlednom rade sa frekventanti v teoretickej časti oboznámili aj so štruktúrou organizácie ASSR a jej stanovami, možnosťami profesionálneho rastu a účasti na rôznych domácich a medzinárodných aktivitách organizovaných nielen materskou organizáciou ASSR, ale aj medzinárodnou organizáciou Samaritan International so sídlom v Bruseli, ktorá združuje 21 samaritánskych organizácií po celom svete, medzi ktoré patrí aj  ASSR.

Vďaka školiteľom i dobrovoľníkom

Praktická časť bola zameraná na samotný tréning – stavanie stanov, poľnej kuchyne a celého logistického systému, ktorý je potrebný napríklad na postavenie multifunkčného veľkokapacitného centra zabezpečujúceho všetky potreby a služby na jednom mieste v prípade nejakej krízovej udalosti. Súčasťou praktického tréningu bola aj orientácia v teréne, GPS, radiokomunikácia a ovládanie rôznych zdravotníckych techník. 

Záver vzdelávacieho dňa a zároveň kurzu IC RRT patril odovzdávaniu certifikátov pre úspešných absolventov kurzu, a samozrejme, aj poďakovaniu školiteľom – odbornému personálu ASSR – MUDr. Marcelovi Sedlačkovi, Mgr. Renáte Penazzi, Mgr. Anne Kmecovej, Bc. Tomášovi Dovjakovi, Štefanovi Julinimu, Mgr. Barbore Zichovej za lektorovanie, a v neposlednom rade aj našim samaritánom – dobrovoľníkom – Petrovi Klingovi, Gabike Mačugovej a Andrei Rybovičovej za asistenciu pri úspešnej realizácii IC RRT kurzu.

Najnovšie články